Säkerhet

Säkerhetsinstruktioner

Det absolut viktigaste i vårt fiberprojekt är att ingen kommer till skada under arbetet, tag därför del av säkerhetsinstruktionerna nedan!

Myndigheternas krav innebär att alla som utför arbete utanför den egna fastigheten eller i vägområden måste omfattas av Arbetmiljöplanen, ha nödvändig utbildning samt skyddsutrustning.

 

Detta innebär bland annat:

  • Endast de områdesansvariga får efter utbildning vistas i vägområden
  • Föreningens medlemmar får inte utföra röjning med motorsåg eller liknande utanför egen fastighet
  • Endast utbildad personal får vistas i maskinernas arbetsområden

 

Vi kommer således INTE att begära, eller TILLÅTA, arbete på eget initiativ utanför den egna tomten.

 

Speciellt är det INTE TILLÅTET för medlemmarna att för projektets genomförande

  • Arbeta eller vistas i vägområdet utanför egen tomt (upp till 7 m från asfaltskanten)
  • Att röja med motorsåg utanför den egna fastigheten. Sådant arbete utförs vid behov av Väg & Byggnadsgrus.
  • Att vistas inom maskinernas arbetsområde (4 m). Detta gäller även på den egna tomten.

 

Generell säkerhetsinstruktion

Regler för verksamhet på arbetsplatsen

 

Kompetensbevis

Samtliga som vistas inom vägområdet skall minst ha genomgått Trafikverkets interaktiva utbildning Arbete på väg – grund  Länk till utbildningen

 

Arbetsmiljöplan (AMP) Havdhem Fiber

Arbetsmiljöverket har krav på att en Arbetsmiljöplan (AMP) skall upprättas. För detta har föreningen utsett Väg & Byggnadsgrus AB till bygg­arbetsmiljö­samordnare avseende planering och projektering samt utförande av fiberprojektet då de innehar den kompetens som krävs.

I egenskap av beställare/byggherre och med den entreprenadform vi valt (delad entreprenad) så har föreningen det övergripande ansvaret för att AMP upprättas, följs samt uppdateras vid behov både vad gäller risker, åtgärder samt dokumentation.

Syftet med en AMP är att riskerna för tillbud och olyckor för byggnads- och underhållspersonalen skall undanröjas i samband med projekteringen. Regler för utformning och innehåll bestäms av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 – Byggnads- och anläggningsarbete. Detta krav innebär att alla som utför arbete utanför den egna fastigheten eller i vägområden måste omfattas av Arbetmiljöplanen, ha nödvändig utbildning samt skyddsutrustning.

Arbetsmiljöplan för Havdhem Fiber