Projektstatus

Perioden april 2015 – juli 2015

7 aug 2015
Nu är vi inne i augusti och slutfasen har påbörjats. Detta innebär mycket administration för styrelsen där huvudpunkten är besiktningen som Skanova skall göra av nätet. Detta sker i slutet av aug alternativt början av september.

Men under perioden april till juli är det en hel massa som hänt. I mitten på april blev schakten klar utan några större missöden. Några avgrävda vattenledningar, strömkablar blev det dock men inget uppseendeväckande iaf. Efter detta gjorde V&BG en provblåsning av hela nätet och inga stopp upptäcktes. Stort tack till grabbarna från V&BG AB!  Cirka 42 km orange slang blev det till slut som ligger under våra fötter i Havdhem City.

Därpå följde en inmätning av kanalisationen där man lokaliserade ”slangen” dvs angav läget i form av koordinater med en precision på max 3 cm diff när vilket är kravet enligt Skanovas specifikationer. Information om att vi är nätägare kommer sedan finnas inlagt i ”Ledningskollen” via Skanovas försorg. Ledningskollen är en gemensam tjänst för alla ledningsägare där man får information varje gång någon ska gräva i ”sitt” område och i vårt fall i Havdhem så att man då kan ange var man har sina ledningar för att undvika missöden.

Efter detta så var det dags för Eltel att blåsa in fibern i slangen. Det var nu det gällde! Trots att V&BG hade provblåst så fanns ändå risken att det skulle vara ngt stopp då det nu skulle in fibertråd i slangen. Men hör o häpna, inte ett enda stopp. Vilket enligt Eltel aldrig någonsin har hänt förut. Ett bra betyg på Benkt:s och V&BG:s arbete. Först gjordes blåsningen av stamnätet som gick på ngn vecka och därefter blåstes fiber in till fastigheterna. 

Under maj började sedan svetsarbetena med hjälp av Eltels underleverantör Data Networks. Först installerades dock switcharna i telestationen. Som utlovat fick vi switchar anpassade för 48 Volts matningsspänning, vilket betyder att Havdhem blir den första föreningen på Gotland som kan utnyttja batteribackupen i telestationen och därmed får vi ett nät som fungerar även under längre strömavbrott!

Svetsarbeten fortsatte sedan under hela maj med svetsningar i alla skåp vilka du kan se utplacerade lite varstans i Havdhem. Det är där fibertrådar är ihopkopplade. Så ”din” fibertråd går från din fastighet genom ett eller flera skåp ända fram till och in i telestationen och in i de installerade switcharna. En ”efteranslutning”, i fallet att det finns kanalisation framdragen, är möjlig då vi har fiber för dessa redan dragen (+10%) fram till närmaste skåp.Från skåpet till fastigheten måste det däremot blåsas fiber och denna skall också svetsas ihop i skåpet och svetsas till mediauttaget i fastigheten. Det blir långt dyrare än vad vi nu betalar för anslutningen.

Slutfasen som pågått under juni och juli var installationerna i hemmen. Den fasen gick till en början bra men strulade ihop sig en stund beroende på missförstånd, ändrade planer från Eltel:s sida mm mm. Resurser avsatta för Havdhem flyttades till andra fiberprojekt vilket påverkade vårt projekt.

Men den 1 juni, på dagen sju månader efter projektstarten och tre månader efter schaktstarten, tände vi iaf upp de första fiberanslutningarna!

Så i slutet på juli blev vi klara, med undantag för en fastighet som blir klar kommande vecka, med installationerna i hemmen. Betyder mao att vi på 1 år dvs från 10 aug 2014 sett till att Havdhem samhälle med omnejd nu är online i gigahastighet. Och med tanke på vad vi som bor på landsbygden slåss mot i form av långa avstånd, minskat antal fastboende och annat mörker så är väl ändå detta ett ljus i mörkret. Eller hur? Nu skall vi se till att utnyttja vårt arbete med nätet så att det arbetar för oss istället. Nya tider, nya idéer i gigahastighet 🙂

Val av tjänsteleverantörer hos alla fastighetsägare har skett parallellt med installationerna dvs vartefter de blivit klara. Så nu är nog de flesta igång och surfar, ringer eller ser på TV via fibernätet.

Så nu återstår, som jag skrev i inledningan, bara besiktningen av nätet.

//björ

28 mars 2015

Schakten börjar gå mot sitt slut och vi planerar för de nästkommande stegen i nätbygget:

  • Efter Påskhelgen: Provblåsning och GPS-inmätning av kanalisationen. Väg & Byggnadsgrus AB kommer att utföra detta arbete. All ingrävning på tomtmark måste vara klar för att vi ska kunna provblåsa. Var beredd på att det kan spruta kondensvatten ur slangarna vid blåsningen.
  • Måndagen den 20 april: Eltel Networks AB börjar blåsa in fiberkablar i kanalisationen. Obeservera att endast områden som är helt klara med ingrävningen på tomterna kommer att få fiber inblåst. Hjälp era grannar om någon har svårigheter att hinna med.
  • Efter Pingst: Eltel Networks AB påbörjar svetsningen av fibrer i skåpen och switcharna installeras i telestationen. Så snart alla skåp är svetsade påbörjas installationerna i hemmen. Mer information kommer när vi närmar oss denna tidpunkt.
  • Information från Tjänsteleverantörerna: Vi planerar att bjuda in de företag som kommer att erbjuda tjänster via Öppen Fiber att presentera sina erbjudanden. Även Eltel kommer att finnas på plats för att besvara frågor om installationen i hemmen. Preliminärt blir detta under andra halvan av april.

//Benkt

 

Februari 2015

9 feb 2015
Som tidigare meddelats så är nu fiberprojektet fryst vad gäller möjligheten till anslutning till den prisnivå som beräknats gälla. Totalt 116 bebyggda fastigheter (87%!) har anslutit sig.

Fiberprojektet tar nu verkligen fart och blir mer och mer konkret. Du som fastighetsägare har märkt av det genom att de områdesansvariga nu har varit runt med ett ”förprojekteringsunderlag”. Dvs en blankett för planering av fiberdragning på tomtmark och fastighetsinstallation dvs var fibern skall läggas på tomten och var i huset den skall in.

Utöver kontakten med er så har de också varit runt i Havdhem och samlat in info om hur det ser ut i verkligheten och jämfört detta med våra kartor och planerade fiberdragning.

From med tisdagen den 17 februari kommer de områdesansvariga nu också att springa runt i Havdhem och sätta upp käppar. De kommer att synas då de är klädda i gula västar :-). Käpparna betecknar dragningen av fibernätet/schakten. De kommer också att käppa på era tomter. Dels var fibern kommer att grävas ner men också var Era egna angivna ledningar finns som el, vatten, tele etc. Dvs det som ni angivit på ”förprojekteringsunderlag”. Så det är av yttersta vikt att ni angivit allt ni vet på blanketten vad gäller detta. Föreningen ersätter INTE omarkerade ledningar och räkna med att plogen kan gå 100 cm djupt

Viktigt! 

Satt käpp sitter! Käppar får under inga omständigheter flyttas. Om det är så att du har synpunkter på placeringen av en käpp så skall detta meddelas din områdesansvarige men absolut inte flyttas.  

Tips!

Om du kan och vill så får du gärna hjälpa till att dokumentera placeringarna av käpparna. Tex att fotografera var käpparna sitter. Detta om det nu mot förmodan skulle försvinna någon käpp.

Start av schakten är den 2 mars 2015 vilket innebär maskiner lite överallt i Havdhem inklusive på era tomter. Det kommer att ställas en del krav på oss som förening, styrelsen samt på de som är områdesansvariga. Myndigheternas krav innebär bland annat att alla som utför arbete utanför den egna fastigheten eller i vägområden måste omfattas av Arbetmiljöplanen dvs ha nödvändig utbildning samt skyddsutrustning.

Det  innebär bland annat:

  • Endast de områdesansvariga får efter utbildning vistas i vägområden
  • Föreningens medlemmar får inte utföra röjning med motorsåg eller liknande utanför egen fastighet
  • Endast utbildad personal får vistas i maskinernas arbetsområden

Länk till sidan om Säkerhet

//Björ

 

Januari 2015

3 jan 2015
Ja, tiden går fort nu och vi är redan inne på nya året 2015. De är ju nu allt skall hända. Grävning av schakter, nedläggning av slang, blåsning av fiber och uppkoppling/inkoppling mm mm. Och allt skall vara klart till sommaren!

Vad som hänt de sista tre veckorna under 2014 är att Benkt Linnander jobbat vidare med projekteringen av nätet och styrelsen har arbetat med att få fatt i de som ännu inte meddelat hur de vill ha det dvs ansluta sig eller inte ansluta sig.

Vi har nu 111 st påskrivna anslutningsavtal dvs som skall ha fiber in i fastigheten. Så av de 135 fastigheter som kan komma ifråga i Havdhem samhälle med omnejd så är det nu ca 82% som valt att ansluta sig. Det tycker vi är ganska bra eller hur? Styrelsen jobbar dock vidare med försöka få besked av från de fastighetsägare som ännu inte bestämt sig eller som vi helt enkelt ännu inte fått tag i.

Vi, eller snarare Benkt, har haft en första syn av det planerade fibernätet tillsammans med V&BG och Eltel . Man har alltså på plats åkt/gått runt och inspekterat den planerade dragningen av nätet och V&BG och Eltel har direkt kunnat ge feedback på placering av schakt, skåp mm mm.

Vidare så har jag (Björ) och Benkt träffat Samhällsbyggnadsförvaltningen på regionen för att synka vårt föreslagna fibernät med befintlig VA och få info om de fastigheter som regionen äger/arrenderar ut för att kunna skriva markanvändningsavtal för dessa.

Det var allt för denna gång. Så ha en bra början på 2015 så hörs vi snart igen.  //Björ

December 2014

5 dec 2014
Under november månad har vår sk ”avtalsstuga” i Havdhem bygdegård varit populär och välbesökt och faktiskt genererat många påskrivna avtal. Vi är nu uppe i över 100 påskrivna avtal och fler är på ingång. Det är nog iaf ett drygt 10-tal på väg in så det ser väldigt bra ut.

Kassan fylls nu också på då kapitalinsatserna börjat rulla in på föreningens konto. Detta gör oss i styrelsen lugna och glada då detta höga antal påskrivna avtal och inbetalda kapitalinsatser visar på att vår kalkyl håller. 🙂

Som Benkt också fortgående meddelat under ”Senaste Nytt” så har föreningen nu också ingått avtal med alla de aktörer som kommer att vara involverade i projektet och som ingår i den modell vi valt.

Det är bl a avtal med Skanova som nätoperatör som kommer att hyra nätet av föreningen och som för föreningen innebär en stor inkomst.

Vidare är ett avtal med Eltel Networks tecknat där de skall installera fiberkablar i kanalisationen (dvs i de nedgrävda slangarna) och annan teknisk utrustning samt sköta driftsättning, tester mm.

Schaktentreprenör är också utsedd då föreningen skrivit kontrakt med Väg & Byggnadsgrus AB i Hemse för schakt och förläggning av fiberkanalisation. I klartext så gräver de och lägger ner slangarna i backen.

Slutligen så har avtal tecknats med Telia om anslutning av vårt planerade fibernät till Telias Nät genom Öppen Fiber samt att de också förser oss med fiberkonvertrar.

Vi har också hunnit med att lämna in ansökan om det bidrag som regionen och Länsstyrelsen administrerar vad gäller fibernät här på Gotland. Det handlar om 2000 SEK för varje bebyggd fastighet som ingår i Havdhem samhälle med omnejd.

Det som nu händer är att Benkt tillsammans med Eltel och Väg & Byggnadsgrus skall göra en första syn i området. Dvs helt enkelt på plats se vart man skall gräva och vart de finns hinder såsom staket, murar, bodar, vägar, hårdgjorda ytor etc och bedöma vart det är bäst att gå fram.

Parallellt med detta så handhar Benkt också de tillstånd som krävs för att gräva och förlägga kanalisationen. Det gäller allt från att gräva nära gator, gräva på kommunal mark, ta hänsyn till fornminnen, nyckelbiotoper mm mm.

November 2014

En extra föreningsstämma hölls den 2 nov där beslut togs om att starta fiberprojektet. Styrelsens förslag, den sk Skanova-modellen, antogs på stämman.

Information om innehållet i förslaget dvs kostnader, intäkter mm gjordes på stämman. En genomgång av det ”avtalspaket” som tagits fram inför stämman gicks igenom. Kaffe med bulle serverades och alla närvarande verkade nöjda med beslutet att starta projektet.

Nu gäller det att omsätta detta i praktisk handling. Viktigt är att avtalen skrivs på så fort som möjligt så att vi därmed kan fakturera medlemmarna. Dvs att att tidigare anmält intresse faktiskt omvandlats till inbetalt kapital. Detta så att vi därmed vet att vi har de medel som krävs och tryggt kan ingå avtal med de aktörer  som finns i projektet dvs Telia, Skanova, Eltel & schaktentreprenören.

Under måndagen så kom det första avtalen in påskrivet och klart….så nu är det bara resten kvar 🙂

Arbetet med att läsa igenom inkomna anbud, lusläsa avtal fortskrider och beräknas vara klart under november månad. Parallellt med detta söker vi också kontakt med de fastighetsägare som vi ännu inte fått kontakt med samt de som tidigt svarat ja men ännu inte blivit medlemmar.

Oktober 2014

Just nu har ägarna till drygt 100 bebyggda fastigheter anmält intresse att få fiber indraget. Till detta kommer ett 10-tal tomter. Vi har därmed tillräckligt många intresserade för att kunna starta projektet.
Arbete pågår nu med att ta in offerter med mål att kunna lägga fram ett erbjudande om fiberanslutning i början av november månad.

Den 2 november håller vi ett medlemsmöte för att ta ett beslut om genomförande av projektet. Själva arbetet med fiberanslutningen beräknas därefter utföras under våren 2015.

September 2014

Medlemsansökan har skickats ut till alla fastighetsägare i Havdhem socken. Vissa har inte gått att nå och där fortsätter vi att söka kontakt. Viktigt är att alla får information om projektet.

Augusti 2014

Ett konstituerande möte hölls 10 augusti med ett 40 Havdhembor närvarande och Havdhem Fiber Ekonomisk Förening bildades.

Mars 2014 – juli 2014

Ett första möte om fiber i Havdhem hölls i mars i år. Intitativet till mötet togs av Torgny Pettersson på ICA och Thomas Hägring på Bröderna Petersson.  Ett femtiotal Havdhembor var närvarande på mötet, och frågan som ställdes var helt enkelt om vi skall ha fiber i Havdhem och hur vi då skall gå tillväga.

På mötet gavs allmän info om fiber, lite för och emot samt, mer specifik information av en representant från vår grannsocken och deras bolag HS-fiber. Även IP-ONLY, en leverantör/fibernätägare, gav information om vad de kan erbjuda. På mötet bestämdes att gå vidare och utreda frågan mer specifikt dvs tillvägagångssätt, kostnader, arbetsinsats etc. En frivillig arbetsgrupp bestående av 11 personer skapades och fick i uppdrag att utreda frågan vidare.

En av arbetsgruppens första åtgärder var att snabbt skicka ut en första intresseanmälan som i princip bara ställde frågan: Är du intresserad av fiber till din fastighet? Ca 60% av de ca 140 fastigheter som finns i centrala Havdhems socken svarade ja på den frågan.

Efter ett antal möten i gruppen och sammantaget ca 300-400 timmars arbete hölls ett andra stormöte i slutet på juli. Likaså på detta möte var ett 50-tal Havdhembor närvarande. Gruppen presenterade ett antal alternativ som utretts och av dessa var det ”Skanova” alternativet som bedömdes vara det mest fördelaktiga och därför rekommenderades.

I korthet innebär Skanova-alternativet:

  • Föreningen bygger fibernätet och hyr sedan ut det till Skanova under sju år
  • Tjänster (Internet, TV, Telefon) köps individuellt via Öppen Fiber , www.oppenfiber.se,  där det råder fri konkurrens mellan ett antal leverantörer.
  • Efter de sju åren övergår nätet i Skanovas ägo

Efter presentationen ställdes frågan om mötet ansåg att vi skulle gå vidare med det rekommenderade ”Skanova” alternativet. Då frågan besvarades med ett ja redovisades vad som då behövde göras, vilket bl a är att en ekonomisk förening måste bildas. Detta för att kunna begära in offerter, skriva avtal etc och på så sätt kunna precisera ett ekonomiskt hållbart alternativ.

På mötet togs då beslut att bilda en interimsstyrelse bestående av Benkt Linnander, Björ Cumselius, Linnéa Nordberg och Gunnar Pettersson för att möjliggöra ett bildande av en ekonomisk förening. Denna interimsstyrelse fick i uppdrag att arbeta fram kallelse, stadgar och förslag på styrelsemedlemmar till ett konstituerande möte som planerats att hållas 10 aug 2014.

Här hittar du presentationen som visades på mötet.