Föreningsstämma i Havdhem Fiber Ekonomisk Förening 17 juni 2018 kl 1900 i Havdhem bygdegård

Nu är det dags för den årliga föreningsstämman i Havdhem Fiber Ekonomisk Förening som hålls den 17 juni 2018 kl 1900 i Havdhem bygdegård.

Du hittar kallelse och fullmakt längst ner på sidan. Du kan skriva ut dessa vid behov. Kallelse går också ut via postboxen på ICA, e-post och sms utifrån de uppgifter föreningen har i sitt medlemsregister. Får du inget meddelande via någon av dessa kanaler så behöver du uppdatera dina uppgifter och meddela föreningen detta asap.

Kontakta oss här och meddela dina uppgifter (dvs e-postadress, mobilnr, postboxnr, postadress samt fastighetsbeteckning).

Dagordning
• Stämmans öppnande
• Val av ordförande för stämman samt anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman.
• Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
• Godkännande av röstlängd.
• Fastställande av dagordningen.
• Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
• Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
• Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Budget för kommande verksamhetsår
• Medlemsavgift och andra avgifter.
• Val av ordförande för ett år.
• Val av övriga styrelseledamöter.
• Val av två revisorer samt en suppleant.
• Val av valberedning – tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
• Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer.
• Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
• Stämmans avslutning.

Efter stämman bjuds det på kaffe o kaka.

//Styrelsen för Havdhem Fiber Ekonomisk Förening

Kallelse föreningsstämma 17 juni 2018

Fullmakt föreningsstämma 17 juni 2018