Föreningsstämma den 30 juni 2016

Hej!

Nu är det dags för föreningsstämman i Havdhem Fiber Ekonomisk Förening 30 juni 2016 kl 1900 i Havdhem bygdegård.

Dagordning föreningsstämma 30 juni 2016
• Stämmans öppnande
• Val av ordförande för stämman samt anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman.
• Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
• Godkännande av röstlängd.
• Fastställande av dagordningen.
• Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
• Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
• Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Budget för kommande verksamhetsår
• Medlemsavgift och andra avgifter.
• Val av ordförande för ett år.
• Val av övriga styrelseledamöter.
• Val av två revisorer samt en suppleant.
• Val av valberedning – tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
• Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer.
• Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
• Stämmans avslutning.

Efter stämman bjuds det på kaffe o kaka.

//Styrelsen för Havdhem Fiber Ekonomisk Förening

Kallelse föreningsstämma 30 juni 2016

Fullmakt föreningsstämma 30 juni 2016