Ledningsdragning

Under november månad lämnar vi kartorna och går ut i verkligheten tillsammans med de områdesansvariga för att titta på hur ledningarna kan dras fram. I samband med detta är alla synpunkter från fastighetsägarna varmt välkomna. Kontakta de områdesansvariga för mer information!

Arbetet i november kommer att resultera i en reviderad nätkarta som sedan kommer att förfinas ytterligare innan grävarbetet börjar till våren. Så snart vintern är över kommer den exakta dragning att markeras med käppar. Detta arbete kommer givetvis att ske i nära samarbete med markägarna.

För att underlätta planeringen och i görligaste mål kunna tillgodose alla önskemål är det viktigt att vi får in anslutningsavtalen så snart som möjligt så vi vet vilka fastigheter som skall anslutas.